راهنمای بیماران
pCO2, Blood
نام کامل ازمایش pCO2, Blood
واحد تست  mmHg
نمونه خون کامل  (شرياني، وريدي يا مويرگي)
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه بايد بلافاصله آناليز شود با اطن حال در صورتيکه تاخير غيرقابل اجتناب است نمونه بايد در يک مخلوط قطعات يخ و آب قرار داده شود آناليز نبايد بيشتر از يک ساعت به تاخير بيفتد
به اشتراک بگذارید