راهنمای بیماران
Parvovirus B19 DNA
نام کامل ازمایش Parvovirus B19 DNA
واحد تست
نمونه سرم،مايع آمنيوتيک، بافت، آسپيره مغز استخوان
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید