راهنمای بیماران
Parietal Cell Antibody
نام کامل ازمایش Parietal Cell Antibody
واحد تست
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه را در جاي خنک نگه داريد
به اشتراک بگذارید