راهنمای بیماران
Ova & Parasites
نام کامل ازمایش Ova & Parasites, Direct Exam
واحد تست
نمونه مدفوع راندوم تازه يا محافظت شده يا اسپيره دئودنوم. در صورت شک به اکسيور علاوه بر مدفوع از نمونه گرفته با چسب اسکاچ هم بايد استفاده کرد
آمادگي بيمار  نمونه را مي توان با انماي سالين گرم بدست آورد ولي نمونه هايي که با روغن معدني(مينرال)، بيسموت يا ترکيبات منيزيم گرفته شوند غيرقابل قبول هستند در صورتيکه بيمار پروسه باريم داشته يا از مواد مسهل استفاده کرده بايد يک هفته  بعد از آن نمونه گيري انجام دهند
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه هاي مايع بايد مستقيماً به آزمايشگاه آورده شوند گستره هاي مرطوب بلافاصله تهيه مي شوند و نمونه ها در نگهدارنده PVA و يا MIF قرار داده مي شود تا تخم ها و وضعيت تروفوزوئيت ها حفظ شوند نمونه هاي ادرار نبايد در يخچال گذاشته شوند
به اشتراک بگذارید