راهنمای بیماران
Osmotic Fragility
نام کامل ازمایش Osmotic Fragility
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در صورت تاخير در انجام آزمايش در يخچال (C°۴) قرار داده شود
به اشتراک بگذارید