راهنمای بیماران
Osmolality, urine
نام کامل ازمایش Osmolality, urine
واحد تست  mOsmol/kg
نمونه ادرار راندوم يا زمان بندي شده حداقل ml1
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  یخچال
به اشتراک بگذارید