راهنمای بیماران
Osmolality, Serum
نام کامل ازمایش Osmolality, Serum
واحد تست  mOsmol/kg
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در صورتيكه در عرض ۴ساعت آزمايش انجام نخواهد شد نمونه را در يخچال قرار داده يا فريز نماييد
به اشتراک بگذارید