راهنمای بیماران
Osmolality, Calculated
نام کامل ازمایش Osmolality, Calculated, Serum or plasma
واحد تست
نمونه سرم پلاسما
آمادگي بيمار به طور ايده آل بيمار بايد براي ۸ساعت ناشتا باشد كه اين امر معمولاً در مواقعي كه نياز به محاسبه اسمولاليته پيش مي آيد مقدور نمي باشد .
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید