راهنمای بیماران
Opiates, Qualitative, Urine
نام کامل ازمایش Opiates, Qualitative, Urine
واحد تست  ng/ml
نمونه ادرار راندوم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  يخچال
به اشتراک بگذارید