راهنمای بیماران
Nitrite
نام کامل ازمایش Nitrite,Urine
واحد تست
نمونه ادرار كه نمونه اول صبح ارجح مي باشد، ادرار راندوم قابل قبول است،ترجيحاً نمونه گيري از ميانه جريان ادرار و clean catch

نمونه گرفته شده با كاتتر، آسپيراسيون مثانه

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف فنازوپيريدين موجب واكنش مثبت كاذب در تست نواري نيتريت مي شود
طريقه نگهداري بلافاصله تست انجام شود
به اشتراک بگذارید