راهنمای بیماران
Neuron-Specific Enolase
نام کامل ازمایش Neuron-Specific Enolase, Serum
واحد تست  ng/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه را در عرض۴۵-۳۰ دقيقه سانتريفيوژ كرده و در صورت آناليز در همان روز آن را در دماي C°۴قرار دهيد در غير اينصورت تا زمان آزمايش در C70- نگهداري شود
به اشتراک بگذارید