راهنمای بیماران
N-Telopeptides
نام کامل ازمایش N-Telopeptides, Urine
واحد تست Pmol/

µmol

نمونه ادرار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري نمونه دوم ادرار صبحگاهي يا ادرار ۲۴ ساعت.

به علت تغييرات ديورنال نمونه ادرار ۲۴ساعت ارجح است

تداخل داروئي
طريقه نگهداري يخچال (در صورت نگهداري بيشتر از دو روز فريز نمايد)
به اشتراک بگذارید