راهنمای بیماران
طرف قراردا با یسمه پارسیان هستید

بله