راهنمای بیماران
گرفتن نمونه در منزل

ایا برای گرفتن نمونه افراد سالخورده به منزل نیرو میفرستید؟

سلام بله حتما