راهنمای بیماران
Methadone
نام کامل ازمایش Methadone,Serum or Urine
واحد تست μg/ml
نمونه ادرار راندوم،سنجش كمي سرم نيز در دسترس است
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید