راهنمای بیماران
Mercury
نام کامل ازمایش Mercury, blood
واحد تست μg/L

mmol/L

نمونه خون كامل، مو، ناخن
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید