راهنمای بیماران
Meat Fibers
نام کامل ازمایش Meat Fibers, Stool
واحد تست
نمونه مدفوع
آمادگي بيمار بيمار بايد ۷۲-۲۴ ساعت قبل از آزمايش به ميزان كافي گوشت قرمز مصرف نمايد نمونه ممكن است با سالين گرم يا از طريق انما گرفته شود نمونه هايي كه با روغن مينرال،بيسموت يا تركيبات منيزيم گرفته شده قابل قبول نمي باشد استفاده از مسهل ها يا روش هاي باريم تا يك هفته قبل از نمونه گيري ممنوع است
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید