راهنمای بیماران
Measles Serology
نام کامل ازمایش Measles Serology
واحد تست
نمونه سرم يا مايع مغزي نخاعي(CSF)
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید