راهنمای بیماران
Manganese
نام کامل ازمایش Manganese, Urine
واحد تست nmol/L

μg/L

نمونه ادرار ۲۴ساعت يا راندوم اندازه گيري همزمان كراتينين ادرار به خصوص در نوع راندوم لازم است.
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید