راهنمای بیماران
Malaria Smear & Test
نام کامل ازمایش Malaria Smear & Test
واحد تست
نمونه
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  نمونه بايد به فاصله قبل از زماني كه تب مورد انتظار است گرفته شود
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید