راهنمای بیماران
Magnesium
نام کامل ازمایش Magnesium, Urine
واحد تست mg/day

mmol/

day

نمونه
آمادگي بيمار به بيمار آموزش داده شود تا از يك لگن پلاستيكي استفاده نمايد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي ديورتيكها،آمينوگليكوزيدها،كورتيكوستروئيدها،سيس پلاتينوم و سيكلوسپورين موجب افزايش دفع ادراري منيزيم مي شوند
طريقه نگهداري نمونه را در يخچال قرار دهيد
به اشتراک بگذارید