راهنمای بیماران
Leptin
نام کامل ازمایش Leptin, Serum or Plasma
واحد تست ng/ml
نمونه سرم، پلاسما هم ممكن است استفاده شود
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري پس از ۱۲ساعت ناشتايي
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در C20- يا كمتر نگهداري شود
به اشتراک بگذارید