راهنمای بیماران
Lecithin
نام کامل ازمایش Lecithin: Sphingomyelin Ratio, Amniotic Fluid
واحد تست μg/24h

μmol/

da

نمونه مايع آمنيوتيك
آمادگي بيمار تمامي مادران Rh منفي غيرحساس (حساس نشده) بعد از آمنيوسنتز بايد ايمونوگلوبولين آنتي-D(روگام) دريافت كنند
زمان نمونه گيري  در اكثر حاملگي هاي هفته ۳۷ و به بعد احتمال RDS بسيار پايين است به جز مادران ديابتي كه خوب كنترل نشده اند در حاليكه انسيدانس خطر RDS در هفته ۳۴ و قبل از آن به طور قابل توجهي بالاست درنتيجه تست بلوغ ريه جنين بيشترين كارايي را در حاملگي پرخطر كه سن حاملگي قابل اعتماد بوده در طي هفته هاي ۳۴تا۳۷ دارد
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه بايد با دور پايين و در يك سانتريفوژ يخچال دار سانتريفوژ شود مايع رويي ممكن است در C4 تا ۱۰ روز يا به صورت منجمد تا مدتها قابل نگهداري باشد
به اشتراک بگذارید