راهنمای بیماران
Lead, Blood
نام کامل ازمایش Lead, Blood
واحد تست μg/d

μmol/L

نمونه خون كامل،خون وريدي ترجيح داده مي شود خون مويرگي هم مي توان استفاده كرد
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  گلبولهاي قرمز را جدا نكنيد
به اشتراک بگذارید