راهنمای بیماران
Lamellar Bodies, Amniotic Fluid
نام کامل ازمایش Lamellar Bodies, Amniotic Fluid
واحد تست
نمونه مايع آمنيوتيك تازه
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  بيشترين كارايي تست بين هفته هاي ۳۴تا۳۶ حاملگي است
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در دماي اتاق نگهداري شود نمونه در عرض ۸ساعت بايد مورد آناليز قرار گيرد ولي در دماي C8-2 يخچال به مدت ۲هفته و در C20- به مدت ۴تا ۱۰هفته پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید