راهنمای بیماران
Lactic Acid
نام کامل ازمایش Lactic Acid, Whole Blood or Plasma
واحد تست mg/dl

mmol/L

نمونه خون كامل،شرياني يا وريدي يا پلاسما.خون شرياني ترجيح داده مي شود چرا كه انقباض عضلات مي تواند سبب افزايش لاكتات در خون وريدي شود
آمادگي بيمار  در روش آناليز خون كامل تداخل با مانيتول توصيف شده است
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي سيانيد،اتانول،آسپرين،فن فورمين و نالي ديكسيك اسيد ممكن است سبب افزايش سطح لاكتات شوند
طريقه نگهداري نمونه بلافاصله سانتريفيوژ و پلاسماي آن جدا شود مگر اينكه آزمايشگاه از روش خون كامل استفاده نمايد پلاسما روي يخ يا دماي ۲تا ۸درجه سانتي گراد نگهداشته شود و سريعاً آناليز گردد استفاده از فلوريد و اگزالات اجازه تاخير انجام آزمايش را تا ۸ساعت در حرارت اتاق بدون تجمع بارز لاكتات مي دهد
به اشتراک بگذارید