راهنمای بیماران
Lactate Dehydrogenase Isoenzymes
نام کامل ازمایش Lactate Dehydrogenase Isoenzymes, Serum
واحد تست
سرم سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري تا ۲۴ ساعت در دماي اتاق فريز كردن نمونه ممنوع است
به اشتراک بگذارید