راهنمای بیماران
Kleihauer-Betke
نام کامل ازمایش Kleihauer-Betke
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري از عمر نمونه خون بايد كمتر از ۶ساعت گذشته باشد اسميرها در عرض يك ساعت پس از تهيه شدن بايد فيكس شوند
به اشتراک بگذارید