راهنمای بیماران
Ketosteroids, Urine
نام کامل ازمایش Ketosteroids, Urine
واحد تست mg/24h

μmol/

day

نمونه ادرار ۲۴ساعت
آمادگي بيمار  بيمار از چندروز قبل بايد داروهاي مصرفي خود را قطع نمايد(البته با تجويز پزشك معالج)
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سبب افزايش ۱۷-KS ادرار شوند عبارتند از آنتي بيوتيكها، كلرامفنيكل،

كلرپرومازين،دگزامتازون،مپروبامات،

فنوتيازينها،كينيدين،سكوباربيتال و اسپيرونولاكتون.

مصرف استروژن،OCP،پروبن سيد،پرومازين،

رزرپين،ساليسيلاتها و ديورتيكهاي تيازيدي باعث كاهش ۱۷-KS ادرار شود

طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید