راهنمای بیماران
Ketones, Urine
نام کامل ازمایش Ketones, Urine
واحد تست
نمونه ادرار راندوم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي نتايج مثبت كاذب همراه با اين داروها ديده مي شود اسيد اسكوربيك،متابوليك هاي لوودوپا،۲-مركاپتواتان سولفونيك اسيد،اسيد والپروئيك،ان-استيل سيستئين، فنازوپيريدين،فنيل كتون ها و تركيبات فتالئين
طريقه نگهداري تست بلافاصله بايد انجام شود چنانچه نمونه ها فوراً مورد آزمايش قرار نمي گيرند بايد در يخچال قرار داده شوند ولي پيش از انجام آزمايش بايد حرارت آنها به حرارت اتاق برسد
به اشتراک بگذارید