راهنمای بیماران
Ketone Bodies
نام کامل ازمایش Ketone Bodies, Blood
واحد تست mmol/L
نمونه سرم،پلاسما يا خون كامل (بستگي به روش سنجش مورد قبول است)
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهاي حاوي گروه هاي سولف هيدريل آزاد، مي توانند سبب نتايج مثبت كاذب در واكنش نيتروپروسايد شوند
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید