راهنمای بیماران
Jo-1 Antibody
نام كامل آزمايش Jo-1 Antibody
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید