راهنمای بیماران
Immunoglobulin M
نام کامل ازمایش Immunoglobulin M
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه هاي مشكوك به داشتن ماكروگلوبولين ها يا كرايوگلوبولين ها بايد در C°۳۷ باقي بمانند نمونه هاي مشكوك به داشتن آگلوتي نين هاي سرد پيش از جدا كردن سرم از لخته نبايد دريخچال گذاشته شوند
به اشتراک بگذارید