راهنمای بیماران
Immunoglobulin G
نام کامل ازمایش Immunoglobulin G
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه هاي سرم ممكن است تا ۵روز در دماي C°۸-۲ قابل نگهداري باشد در صورت نگهداري بيشتر از اين زمان نمونه ها مي بايست در دماي C°۲۰- يا كمتر منجمد شوند پس از ذوب، نمونه ها مجددا” نبايد منجمد شوند نمونه هايي كه مشكوك به داشتن ماكروگلوبولين ها يا كرايوگلوبولين ها هستند بايد در C°۳۷ نگهداري شوند نمونه هاي مشكوك به داشتن آگلوتينين هاي سرد نمي بايست قبل از جداكردن سرم از لخته در يخچال گذاشته شوند
به اشتراک بگذارید