راهنمای بیماران
Immunoglobulin G Subclasses
نام کامل ازمایش Immunoglobulin G Subclasses
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در دماي C°۴ نگهداري شود
به اشتراک بگذارید