راهنمای بیماران
Immunoglobulin E
نام کامل ازمایش Immunoglobulin E
واحد تست μg/L

Iu/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري درصورتيكه از روش EIA استفاده شود بيمار بايد مواجهه اخير با راديوايزوتوپها نداشته باشد
به اشتراک بگذارید