راهنمای بیماران
Immunoglobulin D
نام کامل ازمایش Immunoglobulin D
واحد تست  mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري سرم در دماي C°۴ نگهداري شود در دماي C°۲۰- ممكن است براي ۱۰تا۲۰ سال پايدار بماند
به اشتراک بگذارید