راهنمای بیماران
Immunofixation Electrophoresis
نام کامل ازمایش Immunofixation Electrophoresis, Serum or Urine
واحد تست  
نمونه سرم، ادرار يا ساير مايعات بدن از جمله مايع مغزي نخاعي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید