راهنمای بیماران
Heniz Body Stain
نام کامل ازمایش Heniz Body Stain
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سبب تشكيل اجسام هاينز شوند عبارتند از سولفوناميدها،نيتروفوران ها،ديلانتين،استرپتومايسين،دانه باقلا،كلراتها،فنيل هيدرازين و پريماكين
طريقه نگهداري  در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید