راهنمای بیماران
Hemoglobin
نام کامل ازمایش Hemoglobin
واحد تست  g/dl
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سبب افزايش Hbشوند عبارتند از جنتامايسين و متيل دوپا و در داروهايي كه سبب كاهش Hb مي شوند عبارتند از آنتي بيوتيكها،آنتي نئوپلاستيكها،آسپرين،ايندومتاسين،

ريفامپين و سولفوناميدها

طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید