راهنمای بیماران
Hemoglobin, Unstable-Isopropanol Precipitation Test
نام کامل ازمایش Hemoglobin, Unstable-Isopropanol Precipitation Test
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  بايد از نمونه خون تازه استفاده كرد نمونه نبايد بيشتر از يك هفته عمر داشته باشد
به اشتراک بگذارید