راهنمای بیماران
Hemoglobin F
نام کامل ازمایش Hemoglobin F
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید