راهنمای بیماران
Helicobacter Pylori
نام کامل ازمایش Helicobacter Pylori
واحد تست
نمونه مدفوع براي آنتي ژن،سرم براي سرولوژي،بيوپسي هاي مخاط معده
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي در صورت استفاده از درمان ضد اسيد در هفته قبل از انجام تست، آزمايشاوره آز ميتواند به طور كاذب منفي شود
طريقه نگهداري سرم در C°۸-۲ نگهداري شودولي درصورت تاخير بيشتر از ۷۲ساعت فريز نماييد اگر نمونه هاي بيوپسي را نمي توان بلافاصله به آ‍زمايشگاه ارسال كرد بايد در نرمال سالين قرار داد 
به اشتراک بگذارید