راهنمای بیماران
Haptoglobin
نام کامل ازمایش Haptoglobin, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است موجب كاهش سطوح هاپتوگلوبين شوند عبارتند از كلرپرومازين،ديفن هيدرامين،ايندومتاسين،ايزونيازيد،

نيتروفورانتوئين،OCP،كينيدين،

استرپتومايسين و استروژن

طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید