راهنمای بیماران
Growth Hormone
نام كامل آزمايش Growth Hormone, Serum
واحد تست ng/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار ۱-     شك به GHبالا:

بيمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب براي آزمايش باقي بماند.ابتدا يك نمونه خون گرفته شده و بعد از بلع محلول حاوي ۱۰۰گرم گلوكز نيز، نمونه گيري صورت مي گيرد

۲-     شك به فقدان GH

۳-     تست تحريك GHRH به اضافه GHRP-6 :

به دنبال يك شب ناشتايي، يك رگ از ساعد بيمار گرفته مي شود و از طريق انفوزيون محلول كلريد سديم mmol/L150 آن را باز نگه ميداريد.در زمان صفر،GHRH به ميزان g/kgμ۱ به اضافه GHRP-6 به ميزان g/kgμ۱به صورت يك بولوس تزريق ميشود

 

زمان نمونه گيري ۱-     تست سركوب گلوكز: دقايق صفر،۳۰و۶۰

۲-   تست تحريك GHRH به اضافهGHRH-6: دقايق۳۰-،۳۰و۶۰

۳-     ساير پروتكل هاي تحريكي

تداخل داروئي داروهايي كه سطح GHسرم را بالا

مي برند عبارتند از آمفتامين ها،

آرژي نين،دوپامين،

استروژن ها،گلوكاگون،

هيستامين،انسولين،

لوودوپا،متيل دوپا،نيكوتينيك اسيد و داروهايي كه

مي توانند سبب كاهش GHسرم شوند عبارتند از كورتيكوستروئيدها و فنوتيازين ها 

طريقه نگهداري سرم را جدا كرده و در لوله پلاستيكي قرار دهيد نمونه سرم ۴ساعت در C°۲۵ و يك سال در C°۲۰- پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید