راهنمای بیماران
Glycated Hemoglobin
نام كامل آزمايش Glycated Hemoglobin

(Hemoglbin A­۱C), Blood

واحد تست  
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۱ آزمايش با فاصله سه ماه پيشنهاد  مي شود در مبتلايان به ديابت نوع ۲ در هنگام تشخيص بيماري و هر۶ماه يا هرگاه كه بررسي كنترل خوب بيماري مورد نياز باشد درخواست

مي شود

تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید