راهنمای بیماران
Glutamic Acid Decarboxylase (GAD65) Antibody
نام كامل آزمايش Glutamic Acid Decarboxylase

(GAD65) Antibody

واحد تست nmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید