راهنمای بیماران
Glucose
نام كامل آزمايش Glucose, Postglucose Load, Plasma
واحد تست mg/dl
نمونه پلاسما يا سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد براي ۸ساعت ناشتا باشد و بهترين زمان انجام تست صبح است
زمان نمونه گيري g load75 : نمونه گيري ۲ساعت پس از بلع گلوكز

g load50 : نمونه گيري ۱ساعت پس از بلع گلوكز

g load100 : نمونه گيري ناشتا و ۲،۱و۳ساعت پس از بلع گلوكز

تداخل داروئي علل بالا بودن گلوكز پلاسما به غير از ديابت عبارت است از نمونه غيرناشتا، تزريق داخل وريدي اخير يا درحال انجام گلوكز،حالات استرس،بيماري كوشينگ،آكرومگالي،فئوكروموسايتوما،

گلوكاگونوما،بيماري شديد كبد،پانكراتيت و داروهايي مثل تيازيد و ساير ديورتيكها و…..

طريقه نگهداري در لوله هاي غير از درب خاكستري كه گلبول قرمز جدا نشده و در دماي محيط قرار گرفته اند گلوكز در هر ساعت mg/dl10-5 كاهش

مي يابد اگر سرم به مدت بيشتر از ۳۰دقيقه در مجاورت سلولها باشد بايد يك ماده نگهدارنده مانند فلوريد سديم كه از گليكوليز جلوگيري

مي كند به نمونه اضافه شود گلوكز سرم يا پلاسما تا ۴۸ ساعت در يخچال پايدار است ولي نگهدارنده نمونه به مدت طولاني حتي در C°۲۰- سبب كاهش ميزان گلوكز خواهد شد

به اشتراک بگذارید