راهنمای بیماران
Glucose ToleranceTest
نام كامل آزمايش Glucose ToleranceTest, Plasma
واحد تست mg/dl
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد فعاليت داشته باشد و دريافت غذاي كافي با كربوهيدرات كافي از ۳ روز قبل داشته و از ۱۲ساعت قبل از انجام تست نيز ناشتا باشد بسياري از داروها مثل استروئيدها،ديورتيكها،داروهاي ضدتشنج،داروهاي سايكواكتيو،داروهاي ضدسل و ضد التهاب تداخل ايجاد

 مي كنند

زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سبب عدم تحمل گلوكز شوند عبارتند از داروهاي ضدفشارخون،

داروهاي ضدالتهاب،آسپرين،

بلوك كننده هاي بتا،فورزمايد،نيكوتين،OCP،داروهاي روانپزشكي،

استروئيدها و ديورتيكهاي تيازيدي

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید