راهنمای بیماران
Glucose, Random
نام كامل آزمايش Glucose, Random, Plasma
واحد تست mg/dl
نمونه پلاسما يا سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در لوله هاي غير از درب خاكستري كه گلبول قرمز جدا نشده و در دماي محيط قرار گرفته اند گلوكز در هر ساعت mg/dl10-5 كاهش

مي يابد اگر سرم به مدت بيشتر از ۳۰دقيقه در مجاورت سلولها باشد بايد يك ماده نگهدارنده مانند فلوريد سديم كه از گليكوليز جلوگيري

مي كند به نمونه اضافه شود گلوكز سرم يا پلاسما تا ۴۸ ساعت در يخچال پايدار است ولي نگهدارنده نمونه به مدت طولاني حتي در C°۲۰- سبب كاهش ميزان گلوكز خواهد شد

به اشتراک بگذارید